ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σύμβαση χρήσης
Η χρήση του Κόμβου υπόκειται στους Κυπριακούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο "Νήσος Αγίων" διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς. Η αναπαραγωγή για προσωπική χρήση ή για περαιτέρω μη εμπορική διάδοση σε τελικούς χρήστες (για εκπαιδευτικούς σκοπούς, επιστημονική έρευνα, ιδιωτική μελέτη ή εσωτερική κυκλοφορία εντός ενός οργανισμού, διοικητική ή δικαστική χρήση) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του περιεχομένου  και της πηγής. Τροποποίηση του υλικού του δικτυακού τόπου "Νήσος Αγίων" ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά. Ο Κόμβος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και/ή να περιορίσει προσωρινά ή μόνιμα τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Κόμβο ή μέρος τους, με ή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.  Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του "Νήσος Αγίων"  παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο "Νήσος Αγίων". Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του "Νήσος Αγίων". Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του "Νήσος Αγίων". Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Δικτύου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του "Νήσος Αγίων", συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και  σήματα υπηρεσιών του Δικτύου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου (λ.χ. άρθρων) σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το "Νήσος Αγίων" ή την πηγή που το "Νήσος Αγίων" το έλαβε , χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Τα άρθρα εκφράζουν μόνο τον συγγραφέα τους. Η αναδημοσίευσή τους επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή (με την προσθήκη του κατάλληλου συνδέσμου του "Νήσος Αγίων" (www.nisosagion.com),  καθώς και του συνδέσμου που πιθανώς το "Νήσος Αγίων" άντλησε το δημοσιευθέν περιεχόμενο .
Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο "Νήσος Αγίων" από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το "Νήσος Αγίων"  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του "Νήσος Αγίων"  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Τα περιεχόμενα του "Νήσος Αγίων"  παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το "Νήσος Αγίων"  αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Το "Νήσος Αγίων"  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης το "Νήσος Αγίων"  δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το "Νήσος Αγίων"  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το Δίκτυο.
"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites
Το "Νήσος Αγίων"  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το "Νήσος Αγίων"  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
"Δεσμοί" (links) προς το Δίκτυο
"Δεσμοί" (links)  προς το "Νήσος Αγίων"  επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του "Νήσος Αγίων"  και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι "δεσμοί" αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Στόχος του "Νήσος Αγίων"  είναι να παρέχει μέσω του δικτυακού του τόπου ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Ωστόσο, τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σ' αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το "Νήσος Αγίων" ο ιδιοκτήτης του όπως και ο πνευματικοί δημιουργοί που δημοσιεύουν σε αυτόν τον ιστότοπο έργα της διάνοιάς τους δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει ή επήλθε σε οποιονδήποτε από την χρήση του δικτυακού τόπου ή/και στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, το "Νήσος Αγίων"  δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις.  Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο "Νήσος Αγίων" αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του "Νήσος Αγίων" και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το "Νήσος Αγίων" ανακοινώνει το περιεχόμενό της, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του όγκου του, καθώς και της πιθανής συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του "Νήσος Αγίων", χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτύου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
2. Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς το δικτυακό τόπο του "Νήσος Αγίων" με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Αν κάποιος επισκέπτης παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του "Νήσος Αγίων" και την κείμενη νομοθεσία, όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του μπορούν να  αποτελέσουν μέρος οποιασδήποτε νόμιμης έρευνας. 
3. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων (upload) στο "Νήσος Αγίων" θα πρέπει:
a. Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους τα χρηστά ήθη  και ήθη χρήσης του διαδικτύου.
b. Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν το δικτυακό τόπο του "Νήσος Αγίων"  ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
c. Τα στοιχεία δεν θα είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη που προβαίνει στη δημοσίευση ή εν γνώσει του από άλλους.
d. Τα στοιχεία δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά.
Τα στοιχεία θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα Τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το "Νήσος Αγίων"  χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον επισκέπτη που τα παρέχει.
4. Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών στοιχείων υπακούει στις ρυθμίσεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας, καθώς και στους όρους του Κόμβου, οι οποίοι διαμορφώνονται με βάση τα τρέχοντα κάθε φορά τεχνολογικά επιτεύγματα στο διαδίκτυο. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο υπεύθυνος του Ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί σε αρμονία προς την κείμενη νομοθεσία τους όρους που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων, αφού πρώτα έχει ενημερώσει τα Μέλη. Αν το Μέλος διαφωνεί με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως παρουσιάζονται εδώ, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Κόμβου, διαφορετικά αποδέχεται δια του παρόντος ότι η χρήση τους αποτελεί πράξη αποδοχής τους και συναίνεση του Μέλους. Προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης συλλέγονται και απαιτούνται για την χρήση μόνο σελίδων και υπηρεσιών του Κόμβου με κωδικό πρόσβασης. Ο Κόμβος μπορεί να χρησιμοποιήσει «cookies» για να αναγνωρίσει τον χρήστη κάποιων συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του κάθε χρήστη, που δεν μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο στον υπολογιστή του. Τα « cookies» χρησιμοποιούνται μόνο για να διευκολύνονται τα Μέλη κατά την πρόσβασή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή σελίδες του Κόμβου. Ο επισκέπτης/Μέλος των συγκεκριμένων σελίδων μπορεί να ρυθμίσει τον server του έτσι ώστε να προειδοποιείται για χρήση «cookies» σε συγκεκριμένες υπηρεσίες / σελίδες του Κόμβου ή να εμποδίζεται η χρήση τους σε όλες τις περιπτώσεις. Εάν ο επισκέπτης / Μέλος των προαναφερθεισών σελίδων και υπηρεσιών του Κόμβου δεν επιθυμεί να χρησιμοποιηθούν τα «cookies» προς αναγνώρισή τους, δεν θα έχει πλέον πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Ο ιδιοκτήτης του Κόμβου δεσμεύεται να μην μεταβιβάζει σε τρίτους τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των Μελών χωρίς την συναίνεσή τους. Τυχόν μεταβολή του προσώπου του ιδιοκτήτη του Κόμβου δεν θεωρείται ότι αποτελεί μεταβίβαση σε τρίτον του καταλόγου προσωπικών δεδομένων των Μελών του Κόμβου. Το "Νήσος Αγίων" δικαιούται να αποστέλλει κάθε είδους έντυπα ή μηνύματα προς τα Μέλη του στις ταχυδρομικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας τους.
5. Κάθε ζήτημα ή διαφορά από την παρούσα σύμβαση μεταξύ του Μέλους και του ιδιοκτήτη του "Νήσος Αγίων" γίνεται δεκτό δια του παρόντος ότι θα επιλύεται κατά το ισχύον στην Κυπριακή Δημοκρατία δίκαιο που εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ ελλήνων πολιτών χωρίς στοιχεία αλλοδαπότητας (χωρίς δηλ. αναφορά στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο). Δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση που προκύπτει σε σχέση με τέτοια θέματα θα υπάγονται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Λευκωσίας, στην Κύπρο. Εξαιτίας της διεθνικής φύσης του Διαδικτύου, η πρόσβαση στον Κόμβο μπορεί να μην είναι νόμιμη από κάποια πρόσωπα ή χώρες. Μέλη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέπτονται τον Κόμβο με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για την συμμόρφωσή τους προς την νομοθεσία της χώρας τους.
6. Η χρήση του "Νήσος Αγίων" αποτελεί διαρκή δήλωση αποδοχής του εκάστοτε περιεχομένου των παραπάνω όρων πρόσβασης, καταχώρισης και χρήσης, υπό τους οποίους αυτός λειτουργεί. Η μη αποδοχή όλων ή κάποιου εκ των κατωτέρω όρων από τον εν ενεργεία ή υποψήφιο χρήστη δικαιολογεί εκ μέρους του μόνο την μη χρήση ή την παύση της χρήσης των πληροφοριών/υπηρεσιών του Κόμβου. Το "Νήσος Αγίων" διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παραπάνω όρων χωρίς προειδοποίηση των αναγνωστών.